ខ្នើយ-หมอน ภาษาเขมรวันละคำ

image

ខ្នើយ

ภาษาเขมร : ខ្នើយ
อ่านว่า : คะนาว์ย
แปลว่า : หมอน
ภาษาอังกฤษ : Pillow

ตัวอย่าง : កន្ុងបន្ទប់គេងខ្ញុំមានខ្នើយ៣។
อ่านว่า : กนง บ็อนตุบ เกง คญม เมียน คะนาว์ย เบ็ย
แปลว่า : ในห้องนอนฉันมีหมอนสามใบ