ខ្ពស់-สูง ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ខ្ពស់
อ่านว่า : คโป๊ะฮ์
แปลว่า : สูง
ภาษาอังกฤษ : tall, high

ตัวอย่าง : បងប្រុសម្នាក់នេះមានប្រពន្ធខ្ពស់អស់ទាស់។
อ่านว่า : บอง ปโระฮ์ มเนียะ นิฮ์ เมียน ปรอปน คโป๊ะฮ์ เอ๊าะฮ์ ตั๊วะฮ์
แปลว่า : พี่ชายคนนี้มีเมียสูงมากๆเลย