ខ្មៅ-ดำ ภาษาเขมรวันละคำ

ខ្មៅ-ดำ

ខ្មៅ-ดำ

ภาษาเขมร : ខ្មៅ
อ่านว่า : คเมา
แปลว่า : ดำ
ภาษาอังกฤษ : Black

ตัวอย่าง : កុឡាបខ្មៅស្អាតទេ?
อ่านว่า : โกะ หลาบ คเมา ซ-อาด เต๊?
แปลว่า : กุหลาบดำสวยไหม?