ខ្លាឃ្មុំ-หมี ภาษาเขมรวันละคำ

ខ្លាឃ្មុំ-หมี

ខ្លាឃ្មុំ-หมี

ภาษาเขมร : ខ្លាឃ្មុំ
อ่านว่า : คลา คมม
แปลว่า : หมี
ภาษาอังกฤษ : Bear

ตัวอย่าง : កូនខ្លាឃ្មុំគួរឲ្យស្រលាញ់ណាស់។
อ่านว่า : โกน คลา คมม กัว ออย ซ-รอ ลัย์ญ น่ะฮ์
แปลว่า : ลูกหมีน่ารักมาก

ป.ล. ខ្លាឃ្មុំ (คลา คะมม) แปลตรงตัวว่า เสือผึ้ง เพราะมันดุเหมือนเสือแต่มันชอบกินผึ้ง