គម្រប-ฝา ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : គម្រប ឬ គ្រប
อ่านว่า : โก็ม โหรบ  รือ กโรบ
แปลว่า : ฝา
ภาษาอังกฤษ : Cover

ตัวอย่าง : ស្គាល់អត់ថាពួកវាជាគម្រប់អ្វីខ្លះ?
อ่านว่า : ซก็วล อ็อด ทา ปัวะ เวีย เจีย โก็ม โหรบ อแว็บ คละฮ์
แปลว่า : รู้จักไหมว่าพวกมันเป็นฝาอะไรบ้าง