គាត់ចូលចិត្តអ្វី?

ឧកញ៉ា ៖ លោកជំទាវមកផ្ទះខ្ញុំទាំងព្រឹកមានការអ្វីដែរ?
ជំទាវ ៖ តើលោកឧកញ៉ាអាចដឹងទេថា មូលហេតុអ្វីដែលប្ដីខ្ញុំមិនសូវបាយផ្ទះ?
ឧកញ៉ា ៖ អាព្រើលជាពួកម៉ាកខ្ញុំតាំងពីនៅរៀនម្លេះ រឿងអីដែលខ្ញុំមិនដឹងនោះ…
ជំទាវ ៖ សូមលោកជួយប្រាប់ខ្ញុំផង ក្រែងខ្ញុំមានវិធីអាចជួយកែកុនគាត់បាន!
ឧកញ៉ា ៖ ឆ្នាំនេះអាព្រើល និងខ្ញុំអាយុ ៦៥ឆ្នាំហើយ វានិងខ្ញុំប្រៀបបានដូចជាគោចាស់អញ្ចឹង គឺចូលចិត្តតែស្មៅខ្ចីៗណ៎ា…លោកជំទាវ!
ជំទាវ ៖ អូ! អញ្ចឹងទេឬ? គាត់បាក់ធ្មេញមុខអស់ដូចគោមែន ចាំទៅដល់ផ្ទះ ខ្ញុំនឹងទៅទិញស្មៅទន្សាយទុកឲ្យគាត់ស៊ី កុំឲ្យគាត់ពិបាកទៅរកស៊ីនៅខាងក្រៅទៀត!
ឧកញ៉ា ៖ ទេ! លោកជំទាវ…កុំ…កុំ…

ដកស្រង់ចេញពី http://trajoke.blogsome.com/