គឺ​ឪពុក​ខ្ញុំ

អន្ទិត អក ជាកូនពូច្រូច ។ វាបានស្រលាញ់កូនពូជ្រុញ តែមិនហ៊ានឲ្យឪពុកម្ដាយវាទៅដណ្ដឹង ។ អន្ទិត អក ដឹងថាឪពុកវាជាសំឡាញ់របស់ពូជ្រុញ ។

អាឡូ! អាជ្រុញមែនទេ អញគឺអាច្រូចណា!

អាឡូ! អូអាច្រូចសុខសប្បាយឬទេ? ខានជួបគ្នាយូរ តើឯងតេមកអញមានការអីដែរថ្ងៃហ្នឹង…!

អញប្រាប់តាមត្រង់ទៅចុះ កូនប្រុសរបស់អញវាស្រលាញ់មីនាង កូនស្រីឯង អញគិតចង់ដណ្ដឹងឲ្យកូនប្រុសអញ!

អាឡួ! ឯងថាម៉េចអាច្រូច?

អាឡូ! បាទ អញគឺ អាច្រូច ចង់ដណ្ដឹងកូនស្រីឯង!

អាឡូ! អាណាគេ និយាយ?

គឺឪពុកខ្ញុំ ឈ្មោះច្រូច គាត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយ…!

!!!???