គុយទាវ-ก๋วยเตี๋ยว ภาษาเขมรวันละคำ

គុយទាវ-ก๋วยเตี๋ยว

គុយទាវ-ก๋วยเตี๋ยว

ภาษาเขมร : គុយទាវ
อ่านว่า : กุย เตียว
แปลว่า : ก๋วยเตี๋ยว
ภาษาอังกฤษ : Noodle

ตัวอย่าง : តោះ ទៅញ៉ាំគុយទាវជាមួយខ្ញុំ។
อ่านว่า : เต๊าะฮ์ โตว ญำ กุย เตียว เจีย มวย คญม
แปลว่า : ป้ะ ไป กิน ก๋วย เตี๋ยว กับ ฉัน