គូថ-ก้น ภาษาเขมรวันละคำ

គូថ-ก้น ภาษาเขมรวันละคำ

គូថ-ก้น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : គូថ, ក្ដិត, ត្រគាក
อ่านว่า : กูด (สุภาพ), กเดิด (หยาบ), ตรอเกียก
แปลว่า : ก้น, ตูด, สะโพก
ภาษาอังกฤษ : Bottom, ass

ตัวอย่าง : អង្គុយលើកៅអីភ្លេចជូត ធូលីប្រលាក់គូថអស់រលីង។
อ่านว่า : อ็อง กุย เลอ เกา แอ็ย พเล็ย์จ จูด  ธูลี ปรอ ละก์ กูด เอ๊าะฮ์ โรลีง
แปลว่า : นั่งบนเก้าอี้ลืมเช็ด ฝุ่นเปื้อนก้นหมดเลย