គូទឹក-คูน้ำ ภาษาเขมรวันละคำ

គូទឹក-คูน้ำ

គូទឹក-คูน้ำ

ภาษาเขมร : គូទឹក
อ่านว่า : กู เติก
แปลว่า : คูน้ำ
ภาษาอังกฤษ : Moat (คูเมือง), Ditch (คูน้ำ คลองน้ำ)

ตัวอย่าง : ប្រាសាទអង្គរវត្តមានគួទឹកព័ទ្ធជំវិញ។
อ่านว่า : ปราสาท อ็อง โก ว็วด เมียน กู เติก ป็วด จ็ม วิย์ญ
แปลว่า : ปราสาทนครวัดมีคูน้ำล้อมรอบ