គេង/ដេក-นอน ภาษาเขมรวันละคำ

គេង/ដេក-นอน

គេង/ដេក-นอน

ภาษาเขมร : គេង ឬ ដេក
อ่านว่า : เกง หรือ เดก (เกง พูดแล้วน่ารักกว่า)
แปลว่า : นอน
ภาษาอังกฤษ : Sleep

ตัวอย่าง : យប់ម៉ិញគេងលក់ស្រួលដល់ហើយ។
อ่านว่า : ยบ เม็ย์ญ เกง โละก์ ซรวล ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : เมื่อคืนนอนหลับสบายจัง