គោបា-วัวพ่อพันธุ์ ภาษาเขมรวันละคำ

គោបា-วัวพ่อพันธุ์

គោបា-วัวพ่อพันธุ์

ภาษาเขมร : គោបា
อ่านว่า : โก บา
แปลว่า : วัวพ่อพันธุ์
ภาษาอังกฤษ : Bull

ตัวอย่าง : ម្ចាស់គោបាដូចជាក្មេងពេកទេដឹង?
อ่านว่า : มจ๊ะฮ์ โก บา โดย์จ เจีย กเมง เปก เต เดิ๊ง?
แปลว่า : เจ้าของพ่อพันธุ์เหมือนจะเด็กเกินไปไหม?