គ្រប-ฝา ภาษาเขมรวันละคำ

គ្រប-ฝา

គ្រប-ฝา

ภาษาเขมร : គ្រប
อ่านว่า : กโรบ
แปลว่า : ฝา
ภาษาอังกฤษ : Cover

ตัวอย่าง : គ្រប់ឆ្នាំងណាគេនេះ?
อ่านว่า : โกรบ ชนัง นา เก นิ๊ฮ์?
แปลว่า : ฝาหม้อใครหรอนี่?