គ្រាប់ខ្នុរ-เม็ดขนุน ภาษาเขมรวันละคำ

គ្រាប់ខ្នុរ-เม็ดขนุน ภาษาเขมรวันละคำ

គ្រាប់ខ្នុរ-เม็ดขนุน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : គ្រាប់ខ្នុរ
อ่านว่า : กร็วบ คโนว์ล, กร็วบ คะนาว(ภาษาพูด)
แปลว่า : เม็ดขนุน
ภาษาอังกฤษ : Jackfruit seeds

ตัวอย่าง : ញ៉ាំគ្រាប់ខ្នុរច្រើនប្រយ័ត្នដើរខ្យល់(ផោម)ដាក់អ្នកនៅក្បែរខ្លួនឯងណា។
อ่านว่า : ญำ กร็วบ คนาว จเริว์น ปรอยัด เดิวร์ คะยอว์ล (พอม) ดะ เนียะ เนิว กแบย์ คลวน แอย์ง น่ะ
แปลว่า : กินเม็ดขนุนเยอะระวังพายลม(ตด)ใส่คนข้างๆตัวเองน่ะ