គ្រាប់បើ-เข้าท่า ภาษาเขมรวันละคำ

គ្រាប់បើ-เข้าท่า

គ្រាប់បើ-เข้าท่า

ภาษาเขมร : គ្រាន់បើ
อ่านว่า : กร็วน เบิว
แปลว่า : เข้าท่า คือ
ภาษาอังกฤษ : Cool, awesome

ตัวอย่าง : វ៉ិបសាយ ខេមបូ-ហ្សោន.ខម បង្រៀនភាសាខ្មែរបានគ្រាន់បើផស់គេវី។
อ่านว่า : เว็บ ซาย เคมโบ-โซน ด็อด คอม  บ็องเรียน เพีย ซา คแมย์ บาน กร็วน เบิว เพ๊าะฮ์ เก แว็ย
แปลว่า : เว็บไซท์ เคมโบ-โซนด็อดคอม สอนภาษาเขมรได้เข้าท่าเหมือนกันน่ะ

ป.ล. ชมเว็บตัวเอง ฮ่าๆๆๆๆ