គ្រុនផ្ដាសាយ-ไข้หวัด ภาษาเขมรวันละคำ

គ្រុនផ្ដាសាយ-ไข้หวัด ภาษาเขมรวันละคำ

គ្រុនផ្ដាសាយ-ไข้หวัด ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : គ្រុនផ្ដាសាយ
อ่านว่า : กรุน พด๊ะฮ์ ซาย
แปลว่า : ไข้หวัด
ภาษาอังกฤษ : Flu, fever

ตัวอย่าง : អាកាសធាតុប្រែប្រួលញឹកញ៉ាប់ពេក ឥឡូវផ្ដាសសាយបណ្ដោយ។
อ่านว่า : อา กะฮ์สะ เธียด ปแรย์ ปรวลล์ เญิก ญ็วบ เปก  แอ็ย โลว พด๊ะฮ์ ซาย บ็อน โด้ว์ย
แปลว่า : อากาศแปรปรวลบ่อยเกินไป  ตอนนี้เป็นหวัดเสียแล้ว