គ្រឿងសង្ហារឹម-เฟอร์นิเจอร์ ภาษาเขมรวันละคำ

គ្រឿងសង្ហារឹម-เฟอร์นิเจอร์ ภาษาเขมรวันละคำ

គ្រឿងសង្ហារឹម-เฟอร์นิเจอร์ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : គ្រឿងសង្ហារឹម
อ่านว่า :​ เกรือง ซ็องฮา รึม
แปลว่า : เฟอร์นิเจอร์
ภาษาอังกฤษ : Furniture

ตัวอย่าง : គ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗ ច្រើនបែបណាស់។ តើអ្នកចង់បានបែបណា?
อ่านว่า : เกรือง ซ็องฮา รึม พเซงๆ จเริว์น แบบ น่ะฮ์  เติว์ เนียะก์ จ็อง บาน แบย์บ น๊า?
แปลว่า : เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หลายแบบมาก  ตุณอยากได้แบบไหน?