គ្រឿងអលង្ការ-เครื่องประดับ ภาษาเขมรวันละคำ

គ្រឿងអលង្ការ อ่านว่า เกรือง อะลัง กา

แปลว่า เครื่องประดับ

ในภาพตัวอย่างสะกดผิดนิดหน่อย เพราะคำนี้เป็น ๑ ในคำที่มีคนสะกดผิดมากที่สุดของภาษาเขมร

ในภาพแปลว่า เครื่องประดับ ที่ทำจากเงิน ไม่ค่อยจะมีใครใช้กันสักเท่าไหร่

ขอบคุณภาพจาก Samut Siem Reab Angkor