ឃ្មុំ-ผึ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ឃ្មុំ-ผึ้ง

ឃ្មុំ-ผึ้ง

ภาษาเขมร :  ឃ្មុំ
อ่านว่า : ค-มุม
แปลว่า : ผึ้ง
ภาษาอังกฤษ : Bee

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចូលចិត្តយកឃ្មុំហើយញ៉ាំទឹកវា។
อ่านว่า : คญม โจว์ล เจิด โหยก ค-มุม เฮิว์ย ญำ ตึก เวีย
แปลว่า :  ฉันชอบเก็บผึ้งแล้วกินน้ำมัน