ឃ្លី-ลูกแก้ว ภาษาเขมรวันละคำ

ឃ្លី-ลูกแก้ว

ឃ្លី-ลูกแก้ว

ภาษาเขมร : ឃ្លី
อ่านว่า : คลี
แปลว่า : ลูกแก้ว
ภาษาอังกฤษ : Glass marble

ตัวอย่าง : នរណាធ្លាប់លេងបាញ់ឃ្លីខ្លះ? ចុច Like 1
อ่านว่า : โน นา ทล็วบ เลง บัย์ญ คลี คล๊ะฮ์ ? จย์จ Like มวย
แปลว่า : ใครเคยเล่นยิงลูกแก้วบ้าง? กดไลค์ทีซิ