ងាប់-ตาย ภาษาเขมรวันละคำ

ងាប់-ตาย

ងាប់-ตาย

ภาษาเขมร :ងាប់
อ่านว่า : ง็วบ
แปลว่า : ตาย
ภาษาอังกฤษ : Die

ตัวอย่าง : មាន់មួយនេះអាកពិបាកណាស់ អាទម្រាំតែងាប់។
อ่านว่า : ม็วน มวย นื่ฮ์ อา กอ ปิ บะก์ น่ะฮ์ อา ต็ม ร็วม แตย์ ง็วบ
แปลว่า : ไก่ตัวนี้เชือดคอยากมาก เชือดกว่าจะตาย