ងូតទឹក-อาบน้ำ ภาษาเขมรวันละคำ

ងូតទឹក-อาบน้ำ ภาษาเขมรวันละคำ

ងូតទឹក-อาบน้ำ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ងួតទឹក
อ่านว่า : งูด เติก/ตึก
แปลว่า : อาบน้ำ
ภาษาอังกฤษ : Take shower, take bath

ตัวอย่าง : មើលរូបនេះហើយស្អិតខ្លួន ចង់ងូតទឹកម្ដងទៀតដល់ហើយ។
อ่านว่า : เมิว์ล รูป นี่ เฮิว์ย ซเอิด คลวน  จ็อง งูด เติก มด็อง เตียด ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : ดูรูปนี้แล้วเหนียวตัว  อยากอาบน้ำอีกรอบจังเลย