ចង្កា-คาง ภาษาเขมรวันละคำ

ចង្កា-คาง ภาษาเขมรวันละคำ

ចង្កា-คาง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ចង្កា
อ่านว่า : จ็องกา
แปลว่า : คาง
ภาษาอังกฤษ : Chin

ตัวอย่าง : ចង់បានសង្សារចង្កាស្រួចៗស្អាតៗម្នាក់ តែពិបាករកណាស់។
อ่านว่า : จ็อง บาน ซ็อง ซา จ็อง กา ซ-รวย์จ ๆ ซ-อาด ๆ  มเนียะ   แตย์ ปิบาก โหรก น่ะ
แปลว่า : อยากได้แฟนคางแหลมๆสวยๆสักคน  แต่หายากมาก