ចង្កៀង-ตะเกียง ภาษาเขมรวันละคำ

ចង្កៀង-ตะเกียง ภาษาเขมรวันละคำ

ចង្កៀង-ตะเกียง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ចង្កៀង
อ่านว่า : จ็อง เกียง
แปลว่า : ตะเกียง
ภาษาอังกฤษ : lamp

ตัวอย่าง : ឃើញចង្កៀងហើយនឹកឃើញកាលនៅក្មេង អង្គុយអានសៀវភៅក្រោមពន្លឺភ្លើងចង្កៀង។
อ่านว่า : เคิยญ์ จ็อง เกียง เฮย นึก เคิยญ์ กาวล์ เนิว กเมง อ็อง กุย อาน เซียวเภิว กรอม ปนลือ เพลิง จ็อง เกียง
แปลว่า : เห็นตะเกียงแล้วคิดถึงสมัยเด็ก  นั่งอ่านหนังสือใต้แสงไฟตะเกียง