ចង្កេះ-เอว ภาษาเขมรวันละคำ

ចង្កេះ-เอว ภาษาเขมรวันละคำ

ចង្កេះ-เอว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ចង្កេះ
อ่านว่า : จ็อง เก๊ะฮ์
แปลว่า : เอว
ภาษาอังกฤษ : waist

ตัวอย่าง : ម៉ាក់ ទិញខោឲ្យខ្ញុំមួយផង ចង្កេះ 32។
อ่านว่า : ม๊ะ ติงญ์ คาวว์ ออย คญม มวย พอง  จ็อง เก๊ะฮ์ ซามเสิบปี
แปลว่า : ม๊ะ ซื้อกางเกงให้ผมตัวหนึ่งด้วย เอว 32