ចង្ក្រាន-เตาไฟ ภาษาเขมรวันละคำ

ចង្ក្រាន-เตาไฟ

ចង្ក្រាន-เตาไฟ

ภาษาเขมร : ចង្ក្រាន
อ่านว่า : จ็อง กราน
แปลว่า : เตาไฟ
ภาษาอังกฤษ : stove

ตัวอย่าง : ផ្ទះខ្ញុំនៅប្រើចង្ក្រានបែបនេះនៅឡើយ។
อ่านว่า : พเตี๊ยะฮ์ คญม โนว ปเริว จ็อง กราน แบบ นิ่ฮ์ โนว เลว์ย
แปลว่า : บ้านผมยังใช้เตาไฟแบบนี้อยู่เลย