ចល័ត-เคลื่อนที่ ภาษาเขมรวันละคำ

ចល័ត-เคลื่อนที่

ចល័ត-เคลื่อนที่

ภาษาเขมร : ចល័ត
อ่านว่า : จะ หลัด
แปลว่า : เคลื่อนที่
ภาษาอังกฤษ : Moveable, animated

ตัวอย่าง : នេះជាបន្ទប់ខារ៉ាអូខេចល័ត ច្រៀងមួយបទ ៥០០ រៀល។
อ่านว่า : นิฮ์ เจีย บ็อน โต็บ คาราโอเค จะหลัด  เจรียง มวย บ็อด ปรำ โรย เรียว์ล
แปลว่า : นี่คือห้องคาราโอเกะเคลื่อนที่  ร้องเพลง ๆ ละ ​500 เรียล (ห้าบาท)