ចាក់ថ្នាំ-ฉีดยา ภาษาเขมรวันละคำ

ចាក់ថ្នាំ-ฉีดยา

ចាក់ថ្នាំ-ฉีดยา

ภาษาเขมร : ចាក់ថ្នាំ
อ่านว่า : จะก์ ทนำ
แปลว่า : ฉีดยา
ภาษาอังกฤษ : inject

ตัวอย่าง : មើលក្មេងនេះធ្វើមុខពេលអ្នកគ្រូពេទ្យចាក់ថ្នាំ គួរឲ្យអស់សំណើចណាស់។
อ่านว่า : เมิว์ล กเมง นื่ฮ์ ทเวอ มุข เปว์ล เนียะก์ กรู เปด จะก์ ทนำ  กัว โอว์ย เอ๊าะฮ์ ซ็อม เนิว์จ น่ะฮ์
แปลว่า : ดูหน้าเก็กคนนี้ทำหน้าเวลาคุณหมอฉีดยา น่าขำมาก