ចិញ្ចើម-คิ้ว ภาษาเขมรวันละคำ

ចិញ្ចើម-คิ้ว ภาษาเขมรวันละคำ

ចិញ្ចើម-คิ้ว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ចិញ្ចើម
อ่านว่า : เจ็ย์ญ เจิว์ม
แปลว่า : คิ้ว
ภาษาอังกฤษ : Eyebrow

ตัวอย่าง : អ្នកខ្លះខ្ជិលគូសចិញ្ចើម គេទៅសាក់ចិញ្ចើមតែម្ដង។
อ่านว่า : เนียะ คละ คเจิว์ล กู๊ฮ์ เจ็ย์ญ เจิว์ม  เก โตว สะก์ เจ็ย์ญ เจิว์ม แตย์ มด็อง
แปลว่า : บางคนขี้เกียจเขียนคิ้ว เขาไปสักคิ้วเลย