ចិញ្ចៀន-แหวน ภาษาเขมรวันละคำ

image

ចិញ្ចៀន

ภาษาเขมร : ចិញ្ចៀន
อ่านว่า : เจ็ญ เจียน
แปลว่า : แหวน
ภาษาอังกฤษ : Ring

ตัวอย่าง : ខ្ញុំមានចិញ្ចៀនមាសមួយវង់។
อ่านว่า : คญม เมียน เจ็ญเจียน เมียะห์ มวย วง
แปลว่า : ฉันมีแหวนทองหนึ่งวง