ចុង-ยอด ภาษาเขมรวันละคำ

ចុង-ยอด

ចុង-ยอด

ภาษาเขมร : ចុង
อ่านว่า : จง
แปลว่า : ยอด
ภาษาอังกฤษ : top

ตัวอย่าง : ងងុយដេកពេក ឡើងដេកលើចុងដូងលេង!!
อ่านว่า : โง งุย เดก เปก   เลิว์ง เดก เลอ จง โดง เล่ง
แปลว่า : ง่วงนอนเกิน  ขึ้นไปนอนบนยอดมะพร้าวเล่น