ចុះវត្តមាន-ลงทะเบียน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า

ភាសាខ្មែរ : ចុះវត្តមាន
อ่านว่า : โจ๊ะฮ์ ว็อด ตะ เมียน
แปลว่า : ลงทะเบียน
អានថា : លង់ថៈបៀន
English : Registration

ឧទាហរណ៍ : សូមកុំភ្លេចចុះវត្តមានសិនចា៎
อ่านว่า : โซม กม เพล็จ โจ๊ะฮ์ ว็อด ตะ เมียน จ้า
แปลว่า : อย่าลืมลงทะเบียนก่อนนะคะ
អានថា : យ៉ា លឺម លង់​ ថៈ បៀន កន ណាខះ

សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน)