ចេកទេស Canna indica

Canna indica (ចេកទេស)Scientific name: Canna indica,
Khmer name: ចេកទេស,
English name: Canna, Indian shot.