ចេកប្រណម-กล้วยเทพพนม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า

ភាសាខ្មែរ : ចេកប្រណម
อ่านว่า : เจกปรอน็อม
แปลว่า : กล้วยเทพพนม
អានថា : គ្លួយ ធេប ផៈនំ
English : Praying hands banana

ឧទាហរណ៍ : ខ្ញុំចង់ដាំដើមចេកប្រណមខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า :

คญม จ็อง ดำ เดิม เจก ปรอน็อม คลัง น่ะ
แปลว่า : ผมอยากปลูกกล้วยเทพพนมจังเลย
អានថា : ភ៎ម យ៉ាក ព្លូក គ្លួយ ធេប ផៈនំ ចាំងលើយ

សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน)