ចេកអំបូង-กล้วยหอม ภาษาเขมรวันละคำ

ចេកអំបូង-กล้วยหอม ภาษาเขมรวันละคำ

ចេកអំបូង-กล้วยหอม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ចេកអំបូង
อ่านว่า : เจก อ็อม โบง
แปลว่า : กล้วยหอม
ภาษาอังกฤษ : Banana, Golden banana

ตัวอย่าง : ជួយទិញចេកអំបូងខ្ញុំផងបងប្អូន។
อ่านว่า : จวย ติย์ญ เจก อ็อม โบง คญม พอง บอง บโอน
แปลว่า : ช่วยซื้อกล้วยหอมผมด้วยพี่น้อง