ចេក-กล้วย ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ចេក
อ่านว่า : เจก
แปลว่า : กล้วย
ภาษาอังกฤษ : Banana

ตัวอย่าง : ស្វាចូលចិត្តស៊ីចេក។
อ่านว่า : ซวา โจว์ล เจิด ซี เจก
แปลว่า : ลิงชอบกินกล้วย