ចំពាម-หนังสติ๊ก ภาษาเขมรวันละคำ

ចំពាម-หนังสติ๊ก

ចំពាម-หนังสติ๊ก

ภาษาเขมร : ចំពាម
อ่านว่า : จ็อม เปียม
แปลว่า : หนังสติ๊ก
ภาษาอังกฤษ : slingshot

ตัวอย่าง : កាលពីតូចខ្ញុំធ្លាប់លេងចំពាម។
อ่านว่า : กาว์ล ปี โตย์จ ทล็วบ เลง จ็อม เปียม
แปลว่า : สมัยเด็กฉันเคยเล่นหนังสติ๊ก