ច្រវ៉ាក់-โซ่ ภาษาเขมรวันละคำ

ច្រវ៉ាក់-โซ่

ច្រវ៉ាក់-โซ่

ภาษาเขมร : ច្រវ៉ាក់
อ่านว่า : จรอ วะก์
แปลว่า : โซ่
ภาษาอังกฤษ : Chain

ตัวอย่าง : ច្រវ៉ាក់ម៉ូតូនេះចាស់ហើយ ត្រូវផ្ដូរចេញ។
อ่านว่า : จรอ วะก์ โมโต นิ่ฮ์ จ๊ะฮ์ เฮิว์ย  โตรว พโด เจ็ย์ญ
แปลว่า : โซ่มอเตอร์ไซค์นี้เก่าแล้ว ต้องเปลี่ยนทิ้ง