ច្រាសដុសធ្មេញ-แปรงสีฟัน ภาษาเขมรวันละคำ

ច្រាសដុសធ្មេញ-แปรงสีฟัน

ច្រាសដុសធ្មេញ-แปรงสีฟัน

ภาษาเขมร : ច្រាសដុសធ្មេញ
อ่านว่า : จ-ระฮ์ โด๊ะฮ์ ทเม็ย์ญ
แปลว่า : แปรงสีฟัน
ภาษาอังกฤษ : Toothbrush

ตัวอย่าง : ម្សិលម៉ិញទិញថ្នាំដុសធ្មេញគេថែមច្រាសដុសធ្មេញឲ្យមួយទៀត។
อ่านว่า : มเซิว์ล เม็ย์ญ  เต็ย์ญ ทนำ โด๊ะฮ์ ทเม็ย์ญ เก แทย์ม จ-ระฮ์ โด๊ะฮ์ ทเม็ย์ญ ออย  มวย เตียด
แปลว่า : เมื่อวานซื้อยาซีฟันเขาแถมแปรงสีฟันอีกอันหนึ่ง