ច្រាំងទន្លេ-ริมฝั่งแม่น้ำ ภาษาเขมรวันละคำ

ច្រាំងទន្លេ-ริมฝั่งแม่น้ำ

ច្រាំងទន្លេ-ริมฝั่งแม่น้ำ

ภาษาเขมร : ច្រាំងទន្លេ
อ่านว่า : จรัง ต็น เล
แปลว่า : ริมฝั่งแม่น้ำ
ภาษาอังกฤษ : River Bank

ตัวอย่าง : ច្រាំទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជាកំពុងទទួលរងការបាក់ជាច្រើនកន្លែងដោយសារការបូមខ្សាច់។
อ่านว่า : จรัง ต็น เล เม กง เนิว กัมปุเจีย ก็อม ปง โต ต็วลว์ โรง กา บะก์ เจีย จเริว์น ก็อน แลย์ง โดว์ย ซา กา โบม คซัย์จ
แปลว่า : ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่กัมพูชากำลังได้รับการหักเซาะลงหลายจุดเนื่องจากการสูบทราย