ច្រូតស្រូវ-เกี่ยวข้าว ภาษาภาษาเขมรวันละคำ

ច្រូតស្រូវ-เกี่ยวข้าว

ច្រូតស្រូវ-เกี่ยวข้าว

ภาษาเขมร : ច្រូតស្រូវ
อ่านว่า : จโรด ซโรว
แปลว่า : เกี่ยวข้าว
ภาษาอังกฤษ : Harvest

ตัวอย่าง : ក្មេងសព្វថ្ងៃនេះលែងចេះច្រូតស្រូវដោយដៃទៀតហើយ។
อ่านว่า : กเมง ส็อบ ทไง นิ่ฮ์ แลง เจ๊ะฮ์ จโรด ซโรว โดย ได เตียด เฮิว์ย
แปลว่า : เด็กทุกวันนี้เกี่ยวข้าวด้วยมือไม่เป็นอีกแล้ว