ឆត្រ-ร่ม ภาษาเขมรวันละคำ

เนื่องจากวันนี้ฝนตกหนักแต่เช้าเลย
แล้วมีร่มตากไว้หน้าห้องพักครูเยอะมาก
ครูชยพลเสนอใหผมสอนคำว่าร่ม

image

ឆត្រ

ภาษาเขมร : ឆត្រ
อ่านว่า : ฉัด
แปลว่า : ร่ม
ภาษาอังกฤษ : Umbrella