ឆាខ្វៃ-ปาท่องโก๋ ภาษาเขมรวันละคำ

ឆាខ្វៃ-ปาท่องโก๋

ឆាខ្វៃ-ปาท่องโก๋

ภาษาเขมร : ឆាខ្វៃ
อ่านว่า : ชา ไคว
แปลว่า :ปาท่องโก๋
ภาษาอังกฤษ : deep-fried doughstick

ตัวอย่าง : នៅស្រុកខ្មែរគេញ៉ាំឆាខ្មៃជាមួយបបរសាច់ជ្រូក។
อ่านว่า : เนิว ซรก คแมย์ เก ญำ ชา ไคว เจีย มวย บอ บอ สัย์จ จรูก
แปลว่า : ที่เมืองเขมรเขากินปาท่องโก๋กับข้าวต้มหมู