ឆ្នាំងសាក-ที่ชาร์ช ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ឆ្នាំងសាក
อ่านว่า : ชนัง สาก
แปลว่า : ที่ชาร์ช
ภาษาอังกฤษ : Charger

ตัวอย่าง : នេះគឺឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ។
อ่านว่า : นิ่ห์ กือ ชนัง สาก ตูระสับ
แปลว่า : นี่คือที่ชาร์ชโทรศัพท์