ឆ្នាំងអ៊ុត-เตารีด ภาษาเขมรวันละคำ

image

ឆ្នាំងអ៊ុត

ภาษาเขมร : ឆ្នាំងអ៊ុត
อ่านว่า : ชนัง อุด
แปลว่า : เตารีด
ภาษาอังกฤษ : Iron  (ไอเยิน)

ตัวอย่าง : នេះគឺឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី។
อ่านว่า : นิ่ห์ กือ ชนัง อุด อะกิสะนี
แปลว่า : นี่คือเตารีดไฟฟ้า