ឆ្នាំង-หม้อ ภาษาเขมรวันละคำ

ឆ្នាំង-หม้อ

ឆ្នាំង-หม้อ

ภาษาเขมร : ឆ្នាំង
อ่านว่า : ชนัง
แปลว่า : หม้อ
ภาษาอังกฤษ : Pot

ตัวอย่าง : ឆ្នាំចាស់នេះទុកដាំទឹកស្រុះមាន់។
อ่านว่า : ชนัง จ๊ะฮ์ นื่ฮ์ ตุก ดำ ตึก ซโระฮ์ ม็วน
แปลว่า : หม้อเก่าใบนี้ไว้ต้นน้ำลวกไก่