ឆ្នាំមមី-ปีมะเมีย ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឆ្នាំមមី
อ่านว่า : ชนำ โม มี
แปลว่า : ปีมะเมีย
ภาษาอังกฤษ : Horse

ตัวอย่าง : សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំមមី ឆស័ក ព.ស. ២៥៥៨
อ่านว่า : ซัว สแด็ย ชนำ ทแม็ย   ชนำ โม มี  ปุตทะสักะราย์ช ปี ป็วน ปรำโรย ฮา เสิบ ปรำ แบ็ย
แปลว่า : สวัสดีปีใหม่ ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๕๕๘*

ป.ล.
*พ.ศ. เขมรจะขึ้นตอนวันสงกรานต์ครับ ไม่ได้ขึ้นพร้อมค.ศ. เหมือนประเทศไทยน่ะครับ