ឆ្នេរ-หาด ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ឆ្នេរ
อ่านว่า : ชเน
แปลว่า : ชายหาด
ภาษาอังกฤษ : beach

ตัวอย่าง : ឆ្នេរកោះទន្សាយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួនសម្បទាន ៩៩ ឆ្នាំឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទៀតហើយ។
อ่านว่า : ชเน เกาะฮ์ ตนซาย ตโรว บาน ร็วด ทา ภิ บาว์ล อา ยอง ยวน ซัม ปะ เตียน เกาเสิบปรำบวน ชนำ ออย กรม ฮน เวียดนาม เตียด เฮิว์ย
แปลว่า : ชายหาดเกาะกระต่ายถูกรัฐบาลขี้ข้าญวนสัมปทาน๙๙ปีให้บริษัทเวียดนามอีกแล้ว