ឆ្មា-แมว ภาษาเขมรวันละคำ

ឆ្មា-แมว

ឆ្មា-แมว

ภาษาเขมร : ឆ្មា
อ่านว่า : ชมา
แปลว่า : แมว
ภาษาอังกฤษ : Cat

ตัวอย่าง : កូនឆ្មាដេកផ្ងារ។
อ่านว่า : โกน ชมา เดก พงา
แปลว่า : ลูกแมว นอน หงาย