ឆ្អឹង-กระดูก ภาษาเขมรวันละคำ

ឆ្អឹង-กระดูก ภาษาเขมรวันละคำ

ឆ្អឹង-กระดูก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឆ្អឹង
อ่านว่า : ชเอิง
แปลว่า : กระดูก
ภาษาอังกฤษ : Bone

ตัวอย่าง : ព្យាយាមញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិកាលស្យូមឲ្យបានច្រើន ដើម្បីបង្ការជំងឺសន្លាក់ឆ្នឹង។
อ่านว่า : ปเยีย เยียม ญำ อาฮา แดว์ล เมียน เจียด กาว์ล ซโยม โอย บาน จเริว์น เดิม แบ็ย บ็อง กา จ็ม งือ ซ็อน ละ ชเอิง
แปลว่า : พยายามกินอาหารที่มีแคลเซี่ยมให้เยอะๆ เพื่อเยียวยาโรงคข้อต่อกระดูก